Дизел Б6

Дизел Б6 е дизеловото гориво, което се продава по бензиностанциите за всички превозни средства с дизелови двигатели с вътрешно горене.

От 2012 година насам е задължително биокомпонентът в него да е в размер на 6% с цел намаляване на вредните емисии. Освен екологичните предимства, биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава мощността и намалява разхода на гориво.

Предлага се в два варианта: за -15*С и за -30*С.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ

В сила от 01.10.2003 г.
Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.

Приложение № 2 към чл. 6, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

 

Технически спецификации на горива за дизелови двигатели

 

Показатели (7) Единици за измерване Гранични стойности (1)  Методи за изпитване (9)
    минимум максимум  
 1 2 3 4 5
 Цетаново число (8)   51,0 -

 БДС EN ISO 5165(2)

БДС EN 15195

БДС EN 16144

 Цетанов индекс   46,0 - БДС EN ISO 4264 
 Плътност при 15 °С kg/m3 820,0 845,0

 БДС EN ISO 3675(2)

БДС EN ISO 12185

 Полициклични арени % (m/m)   - 8,0 БДС EN 12916(7)
 Съдържание на сяра mg/kg  - 10,0

БДС EN ISO 20846(2)

БДС EN ISO 20884(2)

БДС EN ISO 13032

Пламна температура °С над 55 - БДС EN ISO 2719 
Кокосов остатък (на 10% остатък от дестилация)  % (m/m) - 0,30 БДС EN ISO 10370 
Съдържание на пепел % (m/m)  - 0,01 БДС EN ISO 6245 
Съдържание на вода mg/kg  - 200 БДС EN ISO 12937 
Общо количество онечиствания mg/kg   - 24 БДС EN 12662 
Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)  клас 1   БДС EN ISO 2160 
Стабилност на окисление g/m3  - 25 БДС EN ISO 12205 
Вискозитет при 40 °С  mm2/s  2,00 4,50 БДС EN ISO 3104 

Дестилационни характеристики:

а) % (V/V) дестилирали до 250 °С
б) % (V/V) дестилирали до 350 °С
в) 95 % (V/V) дестилирали до

% (V/V)
% (V/V)
°С

-
85
-
 

< 65
-
360
 
БДС EN ISO 3405(10)
БДС EN ISO 3924(12)

Гранична температура на филтруемост CFPP:

а) клас А(3)
б) клас Е(4), (11)
 

 

°C
°C
 

-
-

 

5
минус 15
 

БДС ЕN 116 
Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(5)  % (V/V)  - 7,0 БДС EN 14078 
Съдържание на манган (13) mg/l  - 2 pr EN 16576 

 

 (1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да се интерпретират на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.
(2) Арбитражен метод.
(3) Клас А - лято, от 16 април до 15 октомври.
(4) Клас Е - зима, от 16 октомври до 15 април.
(5) FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214. Виж § 10 от преходните и заключителните разпоредби.
(6) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и задължително се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и на Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с директиви 2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.
(7) Полицикличните арени се определят като общо съдържание на арени минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са определени по БДС EN 12916.
(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 590:2014. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 590:2014, ако може да се докаже, че дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.
(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(10) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.
(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители и вносители.
(12) Стандартът позволява превръщането на резултатите в еквивалентни на тези, получени по БДС EN ISO 3405.
(13) Определянето на показателя се извършва след разработване на методология за изпитване.

Други продукти

Гориво за отопление

Дизелор извършва доставки на гориво отопление за частни домове, офис сгради, промишлени предприятия, общински сгради, училища и детски градини и други.
Прочети повече

Течни горива

Дизелор извършва търговия на едро и дребно и доставка на течни горива, включително и на ниско акцизно дизелово гориво за отопление на територията на цялата страна.
Прочети повече