За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
Начало Горива Бензин

Бензин

Предлаганият бензин А95H е автомобилен бензин с октаново число 95 и минимално количество биоетанол - 8% съгласно европейските стандарти. В него се съдържа по-малко количество сяра, което носи както екологични предимства, така и удължава живота на двигателя и катализатора.

По-голямото количество биоетанол намалява вредните емисии и спомага за борбата срещу парниковия ефект.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ
В сила от 01.10.2003 г.
Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.

Приложение № 1 към чл. 6, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

 

Технически спецификации на автомобилни бензини

 

Показатели (7) Единици за измерване

Гранични стойности (1)

Методи за изпитване
    минимум максимум  
1 2 3 4 5
Октаново число по изследователски метод, RON (8)   95,0 (2) - БДС ЕN ISO 5164(3)
Октаново число по моторен метод, MON   85,0 (2) - БДС ЕN ISO 5163(3)
Съдържание на олово mg/l - 5 БДС ЕN 237
Плътност при 15 °С kg/m3 720,0 775,0 БДС ЕN ISO 3675
БДС ЕN ISO 12185(4)
Съдържание на сяра mg/kg - 10,0 БДС ЕN ISO 20846(4)
БДС ЕN ISO 20884(4)
БДС EN ISO 13032
Стабилност на окисление min 360 - БДС ЕN ISO 7536
Съдържание на смоли (промити с разтворител) mg/100 - 5 БДС ЕN ISO 6246
Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С) клас 1   БДС ЕN ISO 2160
Външен вид прозрачен и светъл визуална проверка        
Съдържание на въглеводородни групи:
а) алкени
б) арени

 

% (V/V)
% (V/V)

 

-
-

 

18,0
35,0

 

БДС ЕN 15553
БДС EN ISO 22854(4)

Съдържание на кислород % (m/m)  - 3,7 (18) БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN ISO 22854(4)
Съдържание на кислородсъдържащи съединения:
а) метанол (добавят се стабилизиращи агенти)
б) етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти)(10)
в) изопропилов алкохол
г) изобутилов алкохол
д) третичен бутилов алкохол
е) етери (с 5 или повече С-атоми)
ж) други кислородсъдържащи(11)

 

% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)

 

-
-
-
-
-
-
-

 

3,0
10,0 (18)
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0

БДС EN 1601(4*)
БДС EN 13132
БДС EN ISO 22854(4)
Налягане на парите, VР
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
kPa

45,0
50,0

60,0 (13)
80,0
БДС EN 13016-1
Дестилационни характеристики:
а) при 70 °С се изпаряват, Е70
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
б) при 100 °С се изпаряват, Е100
Клас А(5)
Клас С(6)
в) при 150 °С се изпаряват, Е150
Клас А(5)
Клас С(6)
г) край на кипене, FBP
д) остатък от дестилацията

% (V/V)


% (V/V)


% (V/V)


°С
% (V/V)

 

22,0
24,0

46,0
46,0

75,0
75,0
-
-

 

50,0
52,0

72,0
72,0

-
-
210
2

БДС ЕN ISO 3405(14)
Индекс на летливост(17) (10VP+7E70)     1064 (18)  
Съдържание на манган mg/l - 2 БДС EN 16135
БДС EN 16136

 

 

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да се интерпретират на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.

(2) RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на октановото число не може да е по-ниска от стойността за обявената марка.

(3) В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON преди вписването им в протокола трябва да се извади корекционният коефициент 0,2.

(4) Арбитражен метод.

(4*) Арбитражен метод само при определяне на метанол.

(5) Клас А - лято, от 16 април до 15 октомври.

(6) Клас С - зима, от 16 октомври до 15 април.

(7) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и на Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с директиви 2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.

(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 228:2013. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 228:2013, ако може да се докаже, че те дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.

(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(10) Трябва да отговаря на БДС EN 15376.

(11) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не по-висока от тази, определена в БДС EN 228:2013.

(12) В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ като арбитражен метод.

(13) Стойността се отнася за бензини, несъдържащи биоетанол. За бензини, съдържащи биоетанол, към стойността се добавя допустимото превишение на налягането на парите през летния период от таблица 2. Виж § 8 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата.

(14) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(15) Преходен период "зима - лято" - от 16 април до 31 май, не важи за производители и вносители.

(16) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители и вносители.

(17) Прилага се само за периода 16 октомври - 15 април.

(18) Виж § 7a от преходните и заключителните разпоредби на наредбата.

Таблица 2

Съдържание на биоетанол (% V/V)

Допустимо превишаване на налягането на парите (kPa) (1)
0  0
1  3,7
2  6,0
3  7,2
4  7,8
5  8,0
6  8,0
7  7,9
8  7,9
9  7,8
10  7,9

 

(1) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Стойностите, посочени в таблицата, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.

Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол между стойностите, посочени в таблицата, се определя чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над и под междинната стойност.

Други продукти

Гориво за отопление

Дизелор извършва доставки на гориво отопление за частни домове, офис сгради, промишлени предприятия, общински сгради, училища и детски градини и други.
Прочети повече

Течни горива

Дизелор извършва търговия на едро и дребно и доставка на течни горива, включително и на ниско акцизно дизелово гориво за отопление на територията на цялата страна.
Прочети повече