За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или

Новини

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Уважаеми госпожи/господа,

Предстои да влезе в сила Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), станал известен като закона за горивата.

Предвидените в него разпоредби касаят както търговците, така и част от потребителите на горива, а именно:

Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:
1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);
7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

Пояснение на понятията се дава в допълнителните разпоредби, ето част от тях:
4. "Търговия на едро" е разпространение, безвъзмездно или възмездно, на нефт и/или продукт от нефтен произход на територията на страната, придобити, включително от внос и вътрешнообщностни пристигания, произведени, преработени или добити от разпространителя, с изключение на търговията на дребно.
5. "Търговия на дребно" е:
а) продажба на нефт и продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции и/или
б) зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект с изключение на зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
6. "Бензиностанция" е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ
на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за
непосредствено зареждане на пътни превозни средства на територията на обекта.
7. "Вътрешен обект" е трайно прикрепен към недвижим имот обект, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, който отговаря на Закона за устройство на територията, освен в случаите на извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.
Субектите подлежат на регистрация, като следва да отговарят на ред общи и специални изисквания, подробно описани в закона.

Чл. 3. (1) Всяко лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1, подлежи на регистрация по този закон.
(2) Не подлежат на регистрация по този закон държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности по чл. 2, ал. 1 в качеството им на орган на държавна или местна власт.

Целият текст на закона можете да намерите тук:
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137185952 

Наредбата към закона урежда процедурите по регистрация, можете да я намерите тук:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=139737 

Понастоящем срокът за регистрация на субектите по закона, след неколкократно отлагане, изтича на 27.01.2020г. Заедно с това Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на закона за горивата, в който се внасят редица промени в изискванията за регистрация. Предстои той да бъде разгледан и гласуван, което би довело и до ново отлагане на крайния срок за регистрация.

Екипът на Дизелор остава на разположение за бъдещи въпроси по промените в нормативната уредба, касаеща сектора.

Още новини